Jana Zachová (*1941) je absolventkou Filozofické fakulty UK (obor latina-čeština). Celý profesní život se zabývala středolatinskými historickými prameny nejprve na FFUK a pak v Historickém ústavu AVČR a CMS. Zaměřila se na editorskou práci a připravila řadu edic jak diplomatického materiálu (především tři svazky obsahující vydání listin z let 1350–1355 pro řadu Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae V/3, V/4, V/5, Praha 2000, 2004, 2005), tak literárních pramenů (především obsáhlou postilu Dicta de tempore pro ediční řadu Opera omnia M. Johannis Hus (Opera omnia XXVI A / Dubia 1. Turnhout: Brepols Publishers NV, 2011. CCCM 239/1, 239/2). Překládání se věnovala nejprve příležitostně, s nakladatelstvím Argo soustavně spolupracuje od r. 2011.


Jana Zachová