Ochrana osobních údajů

Informační povinnost správce 

 
Na tomto místě si Vás společnost KOSMAS s.r.o., se sídlem Lublaňská 693/34,120 00 Praha 2, IČ: 257 10 257, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 63259 (dále jen jako „Kosmas“) dovoluje informovat o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).
 

1. Kdo spravuje moje osobní údaje?

Pokud jste zákazníkem Kosmasu, osobou navštěvující webové stránky Kosmasu, osobou v mailingové databázi Kosmasu a nebo jinak jednáte s Kosmas (např. v souvislosti se zřízením konsignačního skladu společnosti Kosmas), je správcem Vašich osobních údajů Kosmas. 
 

2. Jak mohu správce mých osobních údajů kontaktovat?

Kosmas jako správce můžete kontaktovat na adrese
 
KOSMAS s.r.o. 
Lublaňská 693/34
120 00 Praha 2
Tel.: +420 226 519 400
E-mail: kosmas@kosmas.cz
 

3. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů Kosmas?

Jelikož nejsme orgánem veřejné moci, nemáme povinnost mít pověřence pro ochranu osobních údajů a v současné době pověřence pro ochranu osobních údajů nemáme. 
 

4. Kdy se mohu já jako fyzická osoba obrátit na Kosmas ve věci ochrany osobních údajů?

Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete se na nás obrátit s Vaší stížností.
 

5. Z jakého důvodu zpracovává Kosmas moje osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme zpravidla za účelem plnění smlouvy (například pokud jste si koupili přes internet některou z námi nabízených knih).  
 
Vaše osobní údaje zpracováváme také v případě, že jste registrovaným uživatelem našich webových stránek, případně když jste členem Klubu Kosmas.
 
Dále pak zpracováváme údaje o chování Vaší IP adresy na našich webových stránkách pomocí nástroje Google Analytics. Anonymizované údaje používáme pro účely sledování návštěvnosti našich stránek. Údaje o chování vaší IP adresy dále zpracováváme a předáváme třetím stranám za účelem personalizovaného cílení reklamy.
 

6. Předáváte nebo sdílíte moje osobní údaje s jinými subjekty?

Osobní údaje o svých zákaznících sdílíme v rozsahu nezbytně nutném s přepravními společnostmi, a to pro účely plnění smlouvy. 
 
K údajům o návštěvnících našich webových stránek a zákaznících E-shopu má přístup také společnost, která spravuje naše webové stránky a E-shop. Informace o tom, jak naše webové stránky a E-shop využíváte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. 
 
K údajům o zákaznících našeho E-shopu mají přístup také vývojáři společnosti, která vyvíjí a zajišťuje účetní program Kosmasu. 
 
Údaje o zákaznících našeho E-shopu v rozsahu číslo objednávky, e-mail zákazníka a seznam prodaného zboží také předáváme společnosti zajišťující zpětnou vazbu od zákazníků tuzemských e-shopů a vydávající certifikát kvality.
 
V případě, že jste na našem mailing listu, má přístup k Vaší E-mailové adrese společnost, která pro nás zajišťuje rozesílání obchodních sdělení. 
 
V případě, že Vás oslovujeme prostřednictvím Facebooku, má k Vašim osobním údajům v potřebném rozsahu přístup společnost, která pro nás zajišťuje marketing na sociálních sítích. 
 
Veškerá data včetně osobních údajů zákazníků jsou uložena na serverech v EU. 
 
S veškerými externími dodavateli máme uzavřené smlouvy podle příslušných ustanovení GDPR.
 

7. Předáváte moje osobní údaje do třetích zemí?

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tzn. do zemí mimo Evropskou unii s výjimkou případů, kdy provedete objednávku zboží s doručením mimo EU.
 

8. Domnívám se, že nezpracováváte správně moje osobní údaje.

V tom případě se můžete obrátit přímo na nás nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 
 

9. Jaká mám vůči Vám jako správci mých osobních údajů práva?

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom 
Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům
opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné
vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování.
 

10. V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?

Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.
Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.
Můžete nás požádat  o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.
 

11. Mohu požádat o přístup k osobním údajům někoho jiného než sebe?

Nemůžete. Toto právo platí pouze pro Vás. Pokud chcete požádat o realizaci práva někoho jiného, musíte mít od něj plnou moc. 
 

12. Jak mám tuto žádost podat?

Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem, tedy i e-mailem. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit Vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k prokázání totožnosti. 
 

13. Do kdy mi Kosmas poskytne odpověď?

Budeme Vás informovat o přijatých opatřeních zpravidla do třiceti dnů. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit. 
 

14. Kolik stojí tato žádost?

Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém je Vám poskytnut seznam všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme). 
 

15. Dal jsem Kosmas souhlas se zpracováním svých osobních údajů a chtěl bych ho odvolat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů od zákazníků ve většině případů nevyžadujeme, neboť zpracováváme Vaše údaje na základě jiných právních důvodů, zejména pro účely plnění smlouvy. Pokud však udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.