JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. (narozen 1976 v Praze) dokončil v roce 2001 studium oboru právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2002 a 2003 úspěšně absolvoval postgraduální magisterský studijní program na Eberhard Karls Universität Tübingen, kde získal titul „Magister Legum“ (LL.M.). Roku 2008 dokončil doktorské studium v oboru soukromé právo na pražské právnické fakultě a obdržel titul Ph.D. Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy působil od roku 2008 nejprve jako externí vyučující, následně od roku 2010 jako vědecký pracovník Centra právní komparatistiky a v současné době jako odborný asistent na Katedře občanského práva. Je zakládajícím členem České společnosti pro občanské právo procesní a zahraničním členem Wissenschaftliche Vereinigung für internationales Verfahrensrecht. V roce byl 2005 jmenován soudcem, od roku 2016 působí jako soudce Nejvyššího soudu České republiky.

Bohumil Dvořák absolvoval jako stipendista Humboldtovy nadace v letech 2011 a 2012 dlouhodobý studijní pobyt na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (se zaměřením na civilní právo procesní) a dále krátkodobé studijní či výzkumné pobyty na Universität Wien (Institut für Zivilverfahrensrecht), Universität Regensburg (katedra prof. Dr. Petera Gottwalda) a na Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg.

Bohumil Dvořák je autorem monografie Právní moc civilních soudních rozhodnutí (Praha: C. H. Beck, 2008) a spoluautorem několika dalších (včetně zahraničních) monografií a komentářů a několika desítek odborných článků. Ve své publikační činnosti se zabývá zejména vztahem procesního a hmotného práva, jakož i klasickými právními instituty (právní moc rozhodnutí, námitka započtení, cesní smlouva, aleatorní smlouvy apod.). Je členem pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti k rekodifikaci občanského práva procesního.


Z kategorií

Podle jazyků

  • česky (2)

Bohumil Dvořák