MUDr. Eduard Havel, Ph.D. (nar. 1962) V roce 1986 promoval na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové, obor všeobecné lékařství. V roce 1989 složil atestaci I. stupně z vnitřního lékařství a v roce 1994 atestaci II. stupně z vnitřního lékařství. V roce 2007 vykonáním další atestační zkoušky získal specializovanou způsobilost v oboru intenzivní medicína a v roce 2011 zvláštní odbornou způsobilost v oboru klinická výživa a intenzivní metabolická péče. V roce 1994 absolvoval Evropský metabolický kurz ESPEN v Maast - richtu. Disertační práci na téma Vybrané metabolické a hormonální změny přechodu parenterální a enterální výživy obhájil v roce 2001. V letech 1998 až 2001 pracoval jako člen výboru České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP. Od roku 1991 je členem etické komise Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Od roku 2002 je členem výboru Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP a rovněž členem výboru sekce intenzivní péče České chirurgické společnosti ČLS JEP. Krátce po promoci se podílel na řešení dvou výzkumných úkolů státního plánu ukončených oponentským řízením a jako spoluřešitel pracoval na více grantových úkolech. Jako hlavní řešitel obhájil pět výzkumných grantů Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR se zaměřením na problematiku in tenzivní péče, umělé výživy a perioperační péče. Naprostá většina jeho klinické praxe je zaměřena na intenzivní péči. Předatestační přípravu absolvoval na I. interní klinice FN Hradec Králové. Od roku 1991 do roku 2001 pracoval na jednotce intenzivní metabolické péče Kliniky gerontologické a metabolické FN Hradec Králové jako odborný asistent. Od roku 2001 pracuje na Chirurgické klinice FN Hradec Králové jako vedoucí lékař jednotky intenzivní péče. Dominantním zaměřením jeho lékařské práce je intenzivní medicína na jednotce chirurgického zaměření s poskytováním všech stupňů intenzivní péče včetně péče o polytraumatizované pacienty a nemocné s multiorgánovou dysfunkcí. Současně vykonává též práci internisty a nutričního specialisty na chirurgické klinice. V interní a metabolické ambulanci pracuje od roku 1987 se zaměřením na poruchy metabolizmu lipoproteinů.


Podle typu

Z kategorií

Podle formátu

  • PDF bez DRM (1)

Podle jazyků

  • česky (1)

Eduard Havel