Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. (nar. 1937) Lékařskou fakultu Uni ver zity Karlovy v Hradci Králové absolvoval v roce 1961. Od roku 1961 do roku 1966 byl vojenským lékařem v Českých Budějovicích a v Jindřichově Hradci, v období let 1967–1970 pracoval v izotopové laboratoři Vojenské lékařské akademie (VLA) v Hradci Králové, kde studoval lékařskou problematiku jaderných nehod a nemoci z ozáření. Při zaměstnání vystudoval v roce 1970 Přírodovědeckou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. V roce 1970 přešel na II. interní kliniku Fakultní nemocnice Hradec Králové. V roce 1976 získal titul kandidáta věd (práce o metabolizmu lipidů), v roce 1980 obhájil docentskou habilitační práci a v roce 1994 byl jmenován profesorem pro obor nemocí vnitřních. V roce 1976 založil na II. interní klinice FN v Hradci Králové metabolickou jednotku intenzivní péče, kterou vedl až do roku 1991. Od roku 1991 do roku 2003 byl přednostou nově vzniklé Kliniky gerontologické a metabolické FN v Hradci Králové. V roce 1988 organizoval založení České společnosti parenterální a enterální výživy (CSPEN) a opakovaně byl v letech 1988–2002 zvolen jejím předsedou. Od roku 2002 je čestným předsedou této společnosti (nyní Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče). Je členem nebo čestným členem více mezinárodních společností, absolvoval četné mezinárodní pobyty (v letech 1987 studijní pobyt v Itálii – Univerzita Řím, Miláno, LF Terst; 1988–1989 dlouhodobý vědecký pobyt v Glasgow – Royal Infi rmary University of Glasgow, Skotsko; 1995–2007 desetiměsíční vědecký pobyt v Royal University Hospital Liverpool a Southampton). V roce 2007 byl prezidentem evropského kongresu ESPEN v Praze (29th ESPEN Congress). Celkový počet jeho publikací je 764, počet publikací s IF pak 122; celkově dosažený IF 340.738 a citovanost celkově 918 citací (ISI Web of Knowledge). Je autorem 10 knih a 57 kapitol v monografi ích. Je i spoluautorem 10 užitných vzorů, 4 patentů, 1 ověřené technologie a 1 funkčního vzoru. V roce 1994 založil Nadaci pro rozvoj v oblasti metabolismu, výživy a gerontologie. Cílem nadace je přednostně podporovat vzdělávání zdravotních sester a nutričních terapeutů a tak dosáhnout jejich špičkové odborné, jazykové a etické úrovně. V současné době se nadace soustřeďuje na edukaci různých zdravotnických odborností ve výživě nemocných trpících zhoubnými nádory. Nadace organizuje a vysílá každoročně již po dobu 17 let na své náklady skupiny zdravotních sester různých odborností z celé republiky na stáže do Univerzitní nemocnice v Maastrichtu. Jako zřizovatel nadace je trvale členem správní rady této nadace.


Z kategorií

Podle jazyků

  • česky (6)

Zdeněk Zadák

Metodologie předklinického a klinického výzkumu
Kniha
Výživa v intenzivní péči
Elektronická kniha
Geriatrické syndromy a geriatrický pacient
Elektronická kniha
Geriatrie a gerontologie
Elektronická kniha

Geriatrie a gerontologie [E-kniha]

Zdeněk Kalvach, Zdeněk Zadák, Roman Jirák, Helena Zavázalová  /  Grada (2004)

Ihned

K dispozici pro okamžité stažení

1 267 Kč

Metodologie předklinického a klinického výzkumu
Elektronická kniha