Letos bude 28. října důležitý den pro republiku, tatíčku Masaryku

Tomáš Weiss

Státní svátek výročí vzniku Československa bude mít letos, zdá se, zase po letech náboj. Prezident Rozkladatel, pracující bez oddychu na svojí mstivé kantiléně a svinském podrývání demokracie, dal tentokrát do pohybu větší kus společnosti, než čekal. Jisté je, že kdo bude 28. října 2016 spatřen na hradních slavnostech, dobrovolně splyne s místním slušovickým vepřínem.

"Já jsem svým vzděláním vědomě Evropan; chci tím říci, žže mně kultura evropská a americká (Amerika je ethnicky i kulturně kusem Evropy přeneseným ne úplně - do Ameriky) duchovnì stačí. Východní filosofie a literatury znám velmi málo a z druhé ruky, protožže nemám východních řečí; kultura Indie, Číny, Japonska je mně nedostupná. Jsem hodně skeptický k těm hlasùm, které je vynᚹejí a vyvyššují nad kulturu evropskou; vím, žže by se mně mohlo namítnout, žže tady mluvím jako slepý o barvách. A jako Evropan jsem západník - to říkám vůči těm slavofilùm, co v Rusku a Slovanstvu vidí něco nadevropského. Nejlepšší Rusové byli také západníky!
A našše literatura, česká a slovenská? Četl jsem ji hodně a mám ji, mohu říci, dost dùkladně; ale vy mladší jste v ní a s ní vyrùstali a proto z ní dovedete víc vyvើit. Já v dětství a jako středošškolák neměl tolik a tak dokonalé literatury jako vy. Dostal jsem se k české literatuře, kdyžž užž jsem se začetl do literatur světových - to srovnávání se světovými vzory nedovolilo mně nadššení, kterého vy mladší jste schopni. Proto mé kritiky naššich básníkù byly větššinou negativní. Chcete-li vědět, koho mám nejraději, tedy Máchu, třebažže v něm vidím jen náběh a nehotovost, ovššem geniální;mám rád Němcovou,Nerudu, Havlíčka - nejen publicistu, ale i básníka. Stále mě zajímal Vrchlický - v jeho lyrice je mnoho znamenitého, ale musí se to z jeho nadtvorby vyhledat. Četl jsem snad vššecky našše a slovenské romány - pozoruju, žže našše poesie je silnějšší nežž romány., zejména nám chybí román český a slovenský, totižž takový, kde by se projednaly našše přítomné národní a tež i státní problémy a odkud by domácí i cizí
čtenář mohl vyvᾞit ducha národa. Srovnejte třeba výšši norského románu s našším! Jsou partie v Čapku-Chodovi, Holečkovi, Herrmannovi a jiných, které čtu s potěšením; cením si i některých z naššich mladšších a nejmladšších, zejména lyrikù. Řekl bych, žže cizí literatura mně dává víc idejí, víc krásy a dokonalé formy. našši básníci mně dávají poučení o naššich národních nedokonalostech a bolestech."

Hovory s TGM, 1935

25.10.2016